RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA na tablice ogłoszeń i strony www

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Coberon z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 67, 00-112, e-mail: gdpr@chronosconsulting.com, tel +48 215 23 01 („Administrator”);
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub usługi na podstawie:
  1. prawnie uzasadnionego interesu Coberon z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 67, 00-112,
  2. oraz Pracodawcy któremu dane zostaną przekazane – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679;
  3. umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  4. zgody Rekrutowanego – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Coberon z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 67, 00-112,
 5. jest brak możliwości wykonania usługi.
 6. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:
 7. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 8. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
 9. bankom w zakresie realizacji płatności,
 10. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 11. Pracodawcom, dla których ADO rekrutuje na podstawie zawartej umowy.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 13. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  1. dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
  3. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 14. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

HAVE A QUESTION?

CONTACT US